• జనవరి 26 న జరగబోయే మీటింగ్ కి ఐలయ్య గారు గౌరవ అతిధి
  • PRAVEEN PAGADALA విభజించి పాలించే  బ్రాహ్మణ వాదం మానవత్వానికి ముప్పు
  • PRAVEEN PAGADALA - బైబిల్ వైరుధ్యాల మాటేమిటి??
  • PRAVEEN PAGADALA పండుగ జరుపుకోవచ్చా??!!
  • PRAVEEN PAGADALA ఖురాన్ కాపీ కొట్టి రాశారా? SHAFI UIRC EXPOSED
  • PRAVEEN PAGADALA - UIRC SHAFI EXPOSED యేసు సర్వజ్ఞుడే
  • PRAVEEN PAGADALA - దేవుడా దయ్యమా
  • PRAVEEN PAGADALA - క్రైస్తవులు తప్పే!! మరి ఖురాన్ హదీసులు ??
  • PRAVEEN PAGADALA - UIRC Shafiషఫీ అబద్ధాలు EXPOSED - సృష్టింప బడ్డ యేసు
  • PRAVEEN PAGADALA ఇస్లామీ దావా ప్రచారకుల ప్రశ్న కు సమాధానం