ఇస్లాం

ముందు మాట.
బైబిల్ గ్రంథం చదవడానికీ, గ్రహించడానికి తేలికైనదని తనకు తానుగా ఎన్నడూ చెప్పకోలేదు. బైబిల్ గ్రంథం దేవునిచేత ప్రేరేపించబడినది గనుక దాని సందేశం పవిత్రమైనది, గంభీరమైనది మరియు లోతైన జ్ఞానమును బయలుపరచేదిగా ఉంటుంది. మానవ మేధస్సు పరిశుద్ధాత్మపై ఆధారపడి వాక్యమందు ప్రయాసపడాలి. ఏదిఏమైనా విద్యావిహీనులు, అస్థిరులైన కొందరు తమ స్వీయ నాశనం కోసం బైబిల్ గ్రంథాన్ని తమకిష్టం వచ్చినట్టు వక్రంగా... Read More

అభినందన
త్రిత్వము క్రైస్తవ మూల సిద్ధాంతము. త్రిత్వము క్రైస్తవ్యానికి ఆయువు పట్టు. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలలో ఎవరు దేవుడు కాకపోయినను బైబిల్ అర్థరహితమౌతుంది, మనము విశ్వాస భ్రష్టులమౌతాము. దేవుడు ఒక్కడే. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్ములుగా ఉన్నాడు. ఐతే తండ్రి కుమారుడు కాదు, తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ కాదు. అలాగే కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ కాదు, తండ్రి కాదు. అలాగే పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి కాడు, కుమారుడు కాడు.... Read More

ఒట్టేసి చెప్పవా!!

బైబిలు గ్రంథం ఒట్టు పెట్టుకోవడం గురించి చాలా స్పష్ట మైన వైఖరిని అవలంభిస్తుంది.

ఒట్టు వేయటానికి అవసరత అసలు ఒక విశ్వాసికి రాకూడదు అని యేసు క్రీస్తు వారు చెప్పారు. ఒక విశ్వాసి అవును అంటే “అవును” కాదు అంటే “కాదు” అయి ఉండాలి అనేది యేసుక్రీస్తువారి నైతిక స్థాయి (మత్తయి 5 :37 ).పాత నిబంధన గ్రంథములోని సూత్రము ప్రకారము ఒకవేళ ప్రమాణము చేయవలసి వస్తే లేక ఒట్టు పెట్టుకోవలసి... Read More

1400 ఏళ్ళ పైచిలుకు వయసు గల ఇస్లాం మతము ఆ మతమును అనుసరించే వారికి ఇచ్చిన సదుపాయాలలో మత పరముగా పనికొచ్చే సదుపాయం తకియ్య!
ఈ సిద్ధాంతము ప్రకారం మిస్లుములు క్లిష్ట పరిస్థితులలో ఉన్నపుడు వారి మతమును, బయటకు విస్మరించి మనసులో వారి విశ్వాసమును నిలుపుకోవచ్చు. ఇది కేవలము మతమును దాచిపెట్టేందుకు మాత్రమే కాక జీవితములోని అన్ని కోణాలలో కూడా దీనిని ఉపయోగించ వచ్చు అని ఇస్లాం పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ... Read More

Pages