ఇస్లాం మరియు విగ్రహారాధన

ఇస్లాం మతము లో విగ్రహారాధన పాపము అయినప్పటికీ మొహమ్మద్ గారు విగ్రహారాధన చేసిన దాఖలాలు కనబడుతున్నాయి.
ఇస్లాం ఆచారాలలోని అధిక భాగము అరేబియా లోని విగ్రహారాదీకుల ఆచారములనుండి వచ్చినవే. మొహమ్మద్ గారు కురాన్ ను ప్రకటించకముందు, ప్రకటిస్తూ, మరియు తన మిగితా జీవితమంతటిలో ఈ అన్య దేవతల ఆచారాలు పాటించినట్టు మనము చూడగలము.
ఉదాహరణకు బుఖారి రచించిన హద్దీత్ లో మొహమ్మద్ గారు తన పిలుపుకు ముందు అన్య దేవతలకు బలులు అర్పించుట గురించి నమోదు చేసాడు.
అబ్డుల్లః వ్యాఖ్యానము: అల్లాః ప్రవక్త జైద్ బిన్ అమ్ర్ నుఫిల్ ను బల్దః అనే ప్రదేశము కు దగ్గరగా అతనికి దైవ ప్రకటన ఇవ్వబడక ముందే కలిసెను. అల్లాః ప్రవక్త తనకు అన్యులు ఇచ్చిన మాంసమును జైద్ ముందు ఉంచగా దానిని తినుటకు జైద్ ఒప్పుకొనక ఆ అన్యులతో “నేను మీరు మీ రాతి బలిపీటముల ముందు అర్పించిన వాటిని తినను. అంతే కాదు అల్లాః నామము లో అర్పించని యే మాంసమును నేను స్వీకరించనని చెప్పెను.
(సాహి అల్ బుఖారి 7 : 407 )
పై వ్యాఖ్యానము ద్వారా మనకు అర్థం అయ్యేది ఏమిటంటే, విగ్రహారాదీకులు తినే, అన్యదేవతలకు బలి అర్పిమ్పబడిన, మాంసము ను జైద్ స్వీకరించక పోగా మొహమ్మద్ గారు ఆ భోజనమును తినేవాడు అని.
ఇదే దిశ లో అల్ఫ్రెడ్ గిలామే, మొట్టమొదటి ముస్లిం హదిత్ కర్త అయిన ఇబ్న్ ఇషాక్ రచించిన ఈ హద్దిత్ ను తన గ్రంధము లో నమోదు చేసాడు
అల్లాః ప్రవక్త ఈ విధముగా చెప్పెనని నాకు తెలుపబడెను: అల్లాః ప్రవక్త జైద్ బిన్ అమ్ర్ బిన్ నుఫిల్ గురుంచి మాట్లాడుచు ” అతను నన్ను విగ్రహారాధన చేయకుండా ఉండవలెను అని సూచించిన వారిలో మొట్ట మొదటి వాడు” అని చెప్పెను .
నిజానికి మొహమ్మద్ గారి యొక్క విగ్రహారాధన అల్లాః ప్రవక్త గా మారిన తరువాత కూడా కొనసాగినది. ఇబ్న్ ఇషాక్ (మొట్టమొదటి ముస్లిం జీవిత చరిత్ర కారుడు) తన గ్రంధములో మొహమ్మద్ యొక్క కలయిక గాబ్రియేలు తో జరిగిన తరువాత జరిగిన ఈ సన్నివేశము ను నమోదుచేసెను .
” అల్లాః ప్రవక్త తన ఒంటరి సమయమును ముగించుకొని మెక్కా కు తిరిగి వచ్చిన తరువాత మొట్ట మొదటి గా కాబా చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేసెను. అలా చేయు సమయములో వరాకా మొహమ్మదు ను కలిసి ” నా సోదరుని పుత్రుడా నీవు ఏమి చూసితివో, వింటివో నాతో చెప్పుము: అనెను. ( సీరత్ రసూలల్లః, అల్ఫ్రెడ్ గిలామే అనువాదము పేజీ 107 )
మనము గుర్తించవలసిన విషయం ఏమిటంటే మొహమ్మద్ గారి యొక్క జీవితకాలము లోని ఈ సమయములో అబ్రహాము కాబా ను నిర్మించెనన్న ప్రకటన ఇంకా వెలువడలేదు. అప్పటి మొహమ్మద్ గారి దృష్టిలో కాబా కేవలము అన్య దేవతల కొరకు నిర్మించబడిన ఒక కట్టడము.
ముస్లిములు చరిత్రను మార్చే ప్రయత్నం చేస్తూ కాబా ను అబ్రహాము మరియు ఇస్మాయేలు కలిసి నిర్మించిరి అని ప్రచారం చేయసాగిరి. అలా చేయడము వలన మొహమ్మద్ గారి యొక్క ప్రచారము కే నష్టమన్న సంగతి వారు మరిచి పోతున్నారు. ఉదాహరణకు ఇబ్న్ ఇషాక్ వ్రాసిన జీవిత చరిత్ర లో కొందరు యూదుల మత గురువులు ( రబ్బీ లు ) కాబాను అబ్రహాము నిర్మించెను అన్న సంగతి రాజుకు చెప్పినట్లు నమోదు చేయబడినది.
“ఆ రబ్బీలు రాజుతో …’మాకు ఆ మందిరము తప్ప ఈ ప్రాంతము లో వేరే ఏ కట్టడమూ దేవునిచే ఎన్నిక చేసుకొన బడినదిగా తెలియదు, వారి సలహా ను త్రోసేస్తే నీవు, నీ రాజ్యము నశించి పోతుంది. అందుకు రాజు అక్కడికి చేరిన తరువాత నేనేమి చేయవలెను అని అడుగగా, మెక్కా లోని ప్రజలు యే విధముగా అయితే దాని చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తారో, దానిని గౌరవిస్తారో, తల నీలాలు సమర్పించుకుంటారో, నమ్రతతో ఆ పరిసరాలలో ప్రవర్తిస్తారో, అదే విధముగా చెయ్యమని సలహా ఇచ్చిరి. అందుకు రాజు మీరు అలా ఎందుకు చెయ్యరు అని అడుగగా వారు, ఆ మందిరము తమ తండ్రి అబ్రహాము నిర్మించినదే అయినప్పటికీ దాని చుట్టూ అక్కడి వాసులు ఉంచిన విగ్రహములు, వారు చిందించే బలుల రక్తము ఒక తీయలేని అడ్డంకు గా ఉన్నది అని ఉత్తరమిచ్చిరి. వారు అపవిత్రులైన అన్య దేవతల ఆరాధీకులు అని కూడా చెప్పిరి. (అల్ఫ్రెడ్ గిలామే అనువాదము పేజీ 8 -9 )
ఒక వేల ఈ కథనము సరియినదే అయి నప్పటికీ ఆ కథనమును వివరించిన యూదులే కాబా చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయుటకు తిరస్కరించారు ఎందుకంటే దాని చుట్టూ విగ్రహములు ఉన్నాయి కనుక. అల్లాః ద్వారా ప్రకటనలు పొందే అతి శ్రేష్టుడైన ప్రవక్తకు ఆ ఇంగితము కూడా లేదా?
ఇది చాలదని మొహమ్మద్ గారికి ఒక సురా వెలువడింది అందు లో కాబా చుట్టూ ప్రతి ముస్లిం ప్రదక్షిణలు చెయ్యాలి అని సూచించడం జరిగింది.
సురా 2 : 158 .
మెక్కా లోని సఫా మరియు మర్వా అనే కొండలు ఒకప్పుడు అరబ్ అన్య దేవతలలో ఇద్దరి ఇల్లు గా చెప్పుకొనే వారు. ఆ దేవతల విగ్రహాలు సైతం అక్కడ ఉండెడివి. అలాంటి సమయములో మొహమ్మద్ గారు సఫా మరియు మర్వా లను అల్లాః యొక్క చిహ్నములుగా ఎలా వర్ణించ గలడు. అది విగ్రహారాధన కాదా? ఈ అరబ్ దేవతల ఆచారము మూలముగానే ముస్లిములు ఆ కొండల మధ్య పరుగెత్త డానికి సంశయించేవారు.
నేను అయిషా తో ( మొహమ్మద్ యొక్క భార్య ) ఈ విధముగా అంటిని – అప్పుడు నేను ఒక యవ్వన బాలుడను. ” సఫా మరియు మర్వా ఖచ్చితముగా అల్లాః యొక్క చిహ్నములు” అనే వాక్యమును నీవు యే విధముగా వివరించెదవు. (అల్లాః నివాసమునకు వెళ్ళుట ) హజ్జ్ ను ఆచరించు వారికి, లేదా ఉమ్రా ఆచరించే వారికి ఆ రెండిటి మధ్య (సఫా మరియు మర్వా ) పరుగెత్తుట హానికరము కాదు. నా ఉద్దేశ్యము లో ఆ కొండల మధ్య పరుగెత్తక పోతే అదేమీ పాపము కాదు అనెను. అందుకు అయిషా ‘నీ వివరణ సరయినది కాదున నీ ప్రకారము ” అల్లాః నివాసమునకు హజ్జ్ కు వెళ్ళే వారికి , ఉమ్రా చేయు వారికి తవాఫ్ (కొండల మధ్య పరుగెత్తుట) చేయక పోయినా హాని లేదు” అని ప్రవచనం ఉండాలి. కానీ ఈ వచనము అన్సార్ ను ఉద్దేశ్యించి ప్రవచిమ్పబడినది. వారు ( అన్సార్ ) ఇస్లాం కు ముందు ఇహ్రాం ను అనుసరించిన తరువాత, కదిద్ ( మెక్కా లో ఒక ప్రదేశము) లో ఉన్న మనత్ ( ఒక విగ్రహము ) ను దర్శించేవారు. వీరు ఇస్లాం ను స్వీకరించిన తరువాత ఆ కొండల నడుమ పరుగెత్తడము/ తిరుగుట :పాపముగా పరిగణించారు . ఇస్లాం వచ్చిన తరువాత వారు అల్లాః ప్రవక్తను ఈ విషయమై అడుగగా ( సురా 2 : 158 ) ప్రవచిమ్పబడినది.
మొహమ్మద్ గారు ఈ విధముగా విగ్రహారాధనను ఇస్లాం పేరుతో/ముసుగులో వృద్ధి పరిచాడని చెప్పాలి.
ఈ విధంగా అన్య ఆచారాలను ఇస్లాం లో పాటించేలా చేసిన ఘనత మొహమ్మద్ గారికే దక్కుతుంది. ఉదాహరణకు
తలనీలాలు ఇవ్వడం
తమ పూర్వీకుల స్తుతి బదులుగా అదే శైలి లో అల్లాః స్తుతి చేయమని సూచన 2 :200
నల్ల రాతిని ముద్దు పెట్టు కోవడం .
అబిస్ బిన్ రబియా ప్రకారముగా “ఉమర్ వచ్చి నల్ల రాతిని ముద్దు పెట్టుకొని, నీవు కేవలము రాతివి, నీవు ఎవరికీ మేలు చేయలేవు మరియు కీడు కూడా చయలేవు. అల్లాః ప్రవక్త నిన్ను ముద్దుపెట్టుకోవడం నేను చూసి ఉండక పోయి ఉంటె నిన్ను నేను ముద్దు పెట్టుకొనే వాడినే కాదు అని పలికెను” (సాహి అల్ బుఖారి 2 : 667 )
నల్ల రాతిని ముద్దు పెట్టుకొనడం లో ఉమర్ యొక్క ఈ అయిష్టం ఎందుకంటే అరబ్ అన్యులు కూడా ఇదే విధముగా ఆ నల్ల రాతిని ముద్దు పెట్టుకొనే వారు. మొహమ్మద్ గారు ఈ ఆచారము ను పాటించెను కనుక ఉమర్ కూడా అయిష్టం గానే పాటించడం జరిగింది.
ముస్లిములు శుక్రవారము ఆరాధించుట మరియు ఇస్లాం యొక్క నాలుగు పవిత్ర మాసములు కూడా ఇస్లాం కంటే ముందే ఆచరణ లో ఉండేవి.
కురాన్ సురా 9 : 5
సురా 9 : 36 – 37
అబ్దల్లః అబ్ద్ అల్ ఫది అనే ఒక చరిత్ర కారుడు ఈ విధము గా ఈ సూరాల విషయమై వ్రాసెను
బిలుఘ్ అల్ అరబ్ ఫై ఆహ్వాల్ అల్ అరబ్ అనే గ్రంధములో నమోదైన విషయము, రజబ్, దు అల్ కదా, దు అల్ హిజ్జా మరియు మొహర్రం అనే నాలుగు మాసములు ఇస్లాం కు ముందు ఉన్న సమయములో పవిత్ర మాసములుగా పరిగనించ బడేవి. దొమ్మీలు, ప్రతీకార చర్యలు, యుద్ధము, కొట్లాటలు, మొదలగునవి ఈ మాసములలో నిషిద్ధములు. ఎవరైనా తన తండ్రిని లేక సోదరుని చంపిన వ్యక్తిని ఈ మాసములలో కలిస్తే అతనితో గొడవ పడరాదు. ఇస్లాం మతము ఈ ఆచారములనే ప్రసిద్ధి చేసింది కానీ క్రొత్త గా ఏమి ప్రపంచమునకు ఇవ్వలేదు ( అబ్ద్ అల్లాః అబ్ద్ అల్ ఫది, Is the Qur’an Infallible? [Light of Life, PO Box 13, A-9503 VILLACH, AUSTRIA],
కొద్దో గొప్పో హింసను ప్రోత్సహించకుండా ఉండే ఈ సంప్రదాయాన్ని సైతం మొహమ్మద్ గారు కొట్టిపారవేసి ముస్లిములకు ఈ మాసములలో అవిశ్వాసుల పై యుద్ధము చేసే అనుమతి ఇచ్చినట్టుగా కురాన్ గ్రంధములో చూడగలము.
సురా 2 : 194
సురా 2 : 217
శుక్రవారము సామూహిక ఆరాధన :
సురా 62 : 9 -11
ముస్లిం పండితుడైన అల్ బైదావి ప్రకారము:
దానిని సామూహిక దినముగా పిలువుటకు కారణం ఆ దినమున ప్రజలు ప్రార్థనలకు జమకూడేవారు . అరబ్బులు దీనిని అల్ అరూబా అని పిలిచెవారు. కొద్ది మంది దానికి ఆ పేరు కాబ్ ఇబ్న్ లుబాయి అనే వ్యక్తి ఇచ్చాడని చెబుతారు ఎందుకనగా ప్రజలు ఆయన చుట్టూ ఆ దినమున గుమి కూడే వారు. మొహమ్మద్ గారు కాబా లో ఒక వారము గడిపిన తరువాత మొట్ట మొదటి సారిగా ప్రజలను ఆ దినమున ( శుక్రవారము) మెదినా లో ప్రార్థనలకు జమకూర్చారు. (అల్ ఫది Is the Qur’an Infallible?, p. ౧౨౬)
అదే విధముగా
రచయిత అయిన బులుఘ్ అల్ అరబ్ ఫై ఆహ్వాల్ అల్ అరబ్ కూడా అదే సమాచారం ఇచ్చాడు అంతే కాక ఆయన ప్రకారం ఆ దినమున (శుక్రవారం) కాబ్ ఇబ్న్ లుబాయి ప్రచారము / వర్తమానము అందించే వాడు అని కూడా వ్రాసాడు. ( వాల్యూం 1 పేజీ 126 )
అంతే కాక ముస్లిముల ప్రార్థనలు సైతం అరబ్ ల ఆచారముల నుండి గ్రహించ బడినవే నని బులుఘ్ అల్ అరబ్ ఫై ఆహ్వాల్ అల్ అరబ్ విశదీకరించెను.
సబీయులు దినముకు 5 ప్రార్థనలు చేసెడివారు. ముస్లిములు వారి వలె ఉదయము, మధ్యాహ్నము కు ముందు, మధ్యాహ్నము తరువాత, సాయంత్రము మరియు రాత్రి ప్రార్థనలు జరపటం ఆరంభించారు. అంతే కాక సుబీయులు ఒక చంద్ర మాసము ఉపవాసము కూడా ఆచరించేవారు. ఆ ఆచారములనే మొహమ్మద్ గారు ఇస్లాం లో జత పరిచినట్టు సులువుగా అర్థం చేసుకో వచ్చు.
పై సూత్రముల ఆధారంగా మొహమ్మద్ గారు ఇస్లాం మతము లో విగ్రహారాధన మరియు అన్యుల ఆచారములకు ఎక్కువ గా చోటు ఇచ్చారు అని అర్థం చేసుకునేందుకు ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంది. కాక పోతే అన్ని అల్లాః చే ఆజ్ఞాపిమ్పబడిన ఆచారములుగా ప్రచులితం చేయడం జరిగింది.
క్రైస్తవ్యం లో కూడా విగ్రహారాధన కనిపించినప్పటికీ అవి క్రైస్తవులుగా మారిన అన్యులు ఆచరించిన ఆచారములు మాత్రమే గాని బైబిల్ లో ఎక్కడా ఆజ్ఞాపిమ్పబడినవి కాదు.

category: